Skip to content

Prihoda Air Tailor

SOFTVER PËR RISHIKIMIN E DETAJEVE TË PROJEKTEVE

Duke përdorur softverin tonë të veçantë për dizajn Air Tailor, mund të projektojmë me shpejtësi dhe saktësi sisteme tekstilore më të kompleksuara, duke përfshirë të gjitha detajet që janë të nevojshme për ofertat dhe prodhimin tonë. Programuesit tonë punojnë vazhdimisht për përmirësimin e tij. Ai përfshin llogaritjet e humbjeve të shtypjes dhe shpejtësisë së fluksit të ajrit, specifikat e të gjitha elementëve për shpërndarjen e ajrit dhe llogaritjet e niveleve të zhurmës. Rezultatet paraqiten grafikisht në formën e projeksionit hapësinor.

SOFTVERI AIR TAILOR:

Shihni si duket procesi i dizajnimit duke përdorur softverin tonë Air Tailor.

ÇKA NEVOJITET

Të dhënat e nevojshme për propozime të sakta

yes2

Vizatime/skica të hapësirës

yes2

Lloji i përdorimit

yes2

Fluksi i ajrit

yes2

Parapresioni

yes2

Temperatura në dhomë

yes2

Temperatura e ajrit hyrës

yes2

Madhësia dhe lloji i lidhjes

yes2

Kërkesë për shpejtësi në hapësirën e punës

yes2

Kërkesa kundër zjarrit, kërkesa higjienike dhe kërkesa të tjera specifike

yes2

Kërkesa për ngjyrë dhe motive

ÇKA DO TË FITONI

Rezultatin e softverit Air Tailor

yes2

Një skicë të detajuar të sistemit tekstilor, duke përfshirë të gjitha dimensionet dhe lartësitë e pikave

yes2

Llojin dhe specifikat e tekstilit

yes2

Llojin e instalimit, duke përfshirë një listë të materialeve për montim

yes2

Llojin e shpërndarjes së ajrit

yes2

Oferta e çmimit

yes2

Imazhin e fluksit të ajrit

yes2

Parametrat e zhurmës

yes2

Marrëdhëniet e shtypjes në sistem

Lejonani të përgatisim një zgjidhje të personalizuar për ju